We zijn er voor u!

Als u vragen heeft, laat het ons weten!

Openingstijden telefonisch:
We zijn voor vragen en het maken van afspraken telefonisch te bereiken op werkdagen van 8:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 15:30 uur en op zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur. Op zondag zijn we voor eigen cliënten van 10:00 uur tot 13.00 uur bereikbaar.

Openingstijden (op afspraak):
maandag 07:30- 17:00
dinsdag 07.30- 20.30
woensdag 07:30- 17:00
donderdag 07:30- 17:00
vrijdag 07:30- 17:00
zaterdag 08:30- 15:00
zondag 08:30- 15:00

Maak nu een afspraak:
☎ +31 (0)71 58 12 300

Bij medische problemen buiten kantoortijden:
+31 (0) 6 25257420

✉ info[at]mckinderwens.nl

Privacyverklaring Medisch Centrum Kinderwens

Binnen onze specialistische hulp, met onze professionele begeleiding verwerkt MC Kinderwens uw gegevens ten behoeve van begeleiding van iedere kinderwens. MC Kinderwens vindt het van het uiterste belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens, waarbij uw privacyrechten optimaal zijn gewaarborgd. 

In deze privacyverklaring staat omschreven hoe MC Kinderwens omgaat met persoonsgegevens, welke rechten u heeft en met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie. 

Wij doen onze uiterste best om die gegevens zorgvuldig te bewaren en uw privacy te beschermen zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Uw zorgverlener -en eventueel andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling- hebben toegang tot de gegevens in uw dossier die noodzakelijk zijn voor een optimale behandeling. Alle zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die het mogelijk maken om u te identificeren. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan uw naam, adres, geboortedatum, gebruikersnaam en IP-adres. Hieronder vallen ook uw medische gegevens.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt MC Kinderwens?

Afhankelijk van uw zorgvraag en het type onderzoek verwerkt MC Kinderwens de volgende persoonsgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, gebruikersnaam en wachtwoord, gebruikslogs, IP-adres, nationaliteit, burgerservicenummer, gegevens betreffende uw seksueel gedrag of seksuele gerichtheid en gegevens betreffende uw gezondheid.

3 Doeleinden

+ Voor het verlenen van zorg

De gegevens die MC Kinderwens van u verwerkt, zijn primair bedoeld om de behandeling waarvoor u zich tot MC Kinderwens heeft gewend, te kunnen uitvoeren. Dat betekent dat MC Kinderwens die gegevens verwerkt die nodig zijn om u de gewenste behandeling en goede zorg daaromheen te kunnen bieden.

+ Voor het informeren van andere zorgverleners binnen of buiten MC Kinderwens (huisarts, verwijzers). 

De gegevens uit uw dossier gebruiken wij voor het informeren van andere zorgverleners binnen of buiten MC Kinderwens (huisarts, verwijzers). Mocht u dit bezwaarlijk vinden, dient u hiertegen uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar te maken.

+Ter verbetering van de kwaliteit van zorg die wij verlenen.

Periodiek sturen wij een vragenlijst toe om u te vragen hoe u de kwaliteit van onze zorg ervaart. De antwoorden die u geeft worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg die wij aan u verlenen te verbeteren. Voor het uitvoeren van ons jaarlijks kwaliteitsonderzoek maken wij gebruik van een extern onderzoeksbureau. Met dit bureau hebben wij een verwerkers-overeenkomst afgesloten en uw gegevens zullen door deze partij alleen worden verwerkt voor het uitvoeren van dit kwaliteitsonderzoek.

Wij gebruiken uw gegevens ook voor interne besprekingen over kwaliteit en om u persoonlijk te kunnen benaderen over procesmatige zaken die uw beleving van onze zorg verbeteren.

+ Ten behoeve van een financiële administratie

Waar uw gegevens worden gekoppeld aan de zogenaamde DOT registraties (declareerbare eenheden zorg zoals die vereist zijn door uw zorgverzekeraar). Zo kunnen behandelingen worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Wordt uw behandeling niet door de zorgverzekeraar vergoed, dan gebruiken wij uw gegevens om de geleverde zorg aan u te kunnen factureren.

Ook gebruiken we uw gegevens om declaraties van derde partijen, die in onze opdracht diensten hebben verleend, te controleren (medicatie, bloedonderzoek).

+ Om contact met u op te nemen

MC Kinderwens verwerkt persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen indien er een vraag is gesteld per post, e-mail, via de website of via de telefoon.

4. Uitgangspunten bij het verzamelen van persoonsgegevens:

MC Kinderwens verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor de bovenstaande geformuleerde doeleinden. Indien MC Kinderwens uw gegevens voor een ander doel wil gaan gebruiken, zal zij u daar expliciet toestemming voor vragen en dit vervolgens alleen doen indien u uw toestemming hebt gegeven. In dat geval zal uw behandelaar u hierover duidelijk informeren.

Die toestemming is niet nodig indien de gegevens anoniem worden gebruikt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het gebruik van diverse registraties die noodzakelijk zijn om de kwaliteit te kunnen meten, resultaten te kunnen vergelijken en verantwoording af te leggen naar verzekeraars en overheid. Al deze gegevens zijn niet terug te voeren naar een herkenbaar persoon: ze blijven anoniem.

MC Kinderwens vindt het tevens van belang dat er niet onnodig en teveel persoonsgegevens van u worden verzameld. Om die reden worden alleen die gegevens gevraagd, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de zorgverlening van MC Kinderwens en noodzakelijk zijn om uw vraag te beantwoorden.

5. Waar worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden vastgelegd in een plannings- en facturatiesysteem en een elektronisch patiëntendossier om een goede behandeling mogelijk te maken; dit is overigens ook een wettelijke plicht. In het elektronisch patiëntendossier worden de belangrijkste gegevens genoteerd over uw gezondheidstoestand en gegevens over verrichte onderzoeken en behandelingen. Ook worden relevante gegevens van uw huisarts en/of gegevens van (eerdere) onderzoeken en behandelingen van elders bewaard.

6. Inzage tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht om aan MC Kinderwens te vragen welke persoonsgegevens MC Kinderwens precies van u verwerkt. U kunt daartoe een verzoek doen om inzage tot deze persoonsgegevens en MC Kinderwens te vragen om een kopie daarvan. MC Kinderwens neemt dan zo spoedig mogelijk uw verzoek tot inzage in behandeling en uiterlijk binnen 4 weken na binnenkomst van uw verzoek, zal MC Kinderwens schriftelijk reageren.

Op het moment dat u een verzoek doet aan MC Kinderwens, zal MC Kinderwens u ter identificatie vragen om de gegevens die noodzakelijk zijn om vast te stellen dat u de persoon bent die in onze bestanden staat. 

MC Kinderwens laat naar aanleiding van uw verzoek weten:

  • of MC Kinderwens uw persoonsgegevens gebruikt, en zo ja:
  • om welke gegevens het gaat;
  • wat het doel is van het gebruik;
  • aan wie MC Kinderwens de gegevens eventueel verstrekt;
  • wat de herkomst is van de gegevens, indien bekend. 

Als u niet in de bestanden van MC Kinderwens staat opgenomen, zal MC Kinderwens u dat schriftelijk laten weten en de gegevens die u aan ons heeft verstrekt middels uw verzoek, direct verwijderen.

U kunt uw verzoek tot inzage richten aan:

Medisch Centrum Kinderwens Leiderdorp

Simon Smitweg 16

2353 GA Leiderdorp

Of per e-mail naar: privacy[at]mckinderwens.nl

7. Correctie, beperking en verwijdering 

U kunt MC Kinderwens verzoeken uw gegevens te corrigeren. Wilt u bijvoorbeeld post van MC Kinderwens of andere (digitale) correspondentie op een ander adres ontvangen, dan kunt u een verzoek doen ter correctie van deze gegevens. Is uw achternaam gewijzigd? Dan kunt u ook een verzoek doen ter aanpassing van uw gegevens.

Verder kunt u MC Kinderwens verzoeken gegevens aan te passen, mochten deze onverhoopt onjuist of onvolledig blijken te zijn. MC Kinderwens zal uw gegevens direct aanpassen. 

Als het onduidelijk is of uw gegevens verder gebruikt mogen worden in het kader van de activiteiten van MC Kinderwens of de gegevens zijn onvolledig, kunt u gedurende die periode aan MC Kinderwens vragen om het gebruik van de gegevens te beperken.

Het kan ook zijn dat u uw persoonsgegevens definitief niet opgenomen wilt hebben in de contactbestanden van MC Kinderwens. U heeft het recht een verzoek aan MC Kinderwens te richten om deze gegevens te verwijderen. MC Kinderwens zal dan kosteloos en binnen een redelijke termijn overgaan tot het verwijderen van uw gegevens.

U kunt uw gegevens laten aanpassen of verwijderen door contact op te nemen met ons secretariaat en aan te geven dat u uw gegevens wenst aan te passen, dan wel definitief wenst te verwijderen. 

Naar aanleiding van uw verzoek ontvangt u een bevestiging van het feit dat MC Kinderwens uw verzoek in behandeling heeft genomen en welk gevolg MC Kinderwens daaraan heeft gegeven.

8. Overdracht van uw gegevens

U kunt MC Kinderwens ook verzoeken uw gegevens over te dragen aan een andere zorgverlener. MC Kinderwens zal dan contact zoeken met deze zorgverlener en uw medisch dossier doorsturen aan uw nieuwe zorgverlener.

9. Bezwaar

Heeft u mogelijk bezwaren tegen het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens door MC Kinderwens.

Indien u bezwaar maakt, zal MC Kinderwens na bezwaar het gebruik van uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer verwerken, totdat er op uw bezwaar is beslist. 

U kunt bezwaar maken door een brief te richten aan het bovenstaande onder 16 genoemde adres, ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming van MC Kinderwens.

10. Bewaren van uw gegevens

MC Kinderwens bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat betekent dat uw persoonsgegevens alleen worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de zorgverlening van MC Kinderwens.

Verder heeft MC Kinderwens concrete termijnen vastgesteld hoe lang welke gegevens worden bewaard door MC Kinderwens. Aan het einde van deze concrete termijnen worden de gegevens verwijderd.

Uw medische gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is bepaald. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen mogen uw gegevens langer worden bewaard dan deze termijn. 

MC Kinderwens is ook gebonden aan andere wettelijke bewaartermijnen. Dat zijn bewaartermijnen die bijvoorbeeld uit hoofde van fiscale regelgeving voor MC Kinderwens van toepassing zijn, dan wel uit een andere wettelijke regeling volgen. Aan het einde van deze wettelijke termijnen worden de gegevens verwijderd.

11. Klachten en verzoeken

Naast het uitoefenen van uw wettelijke rechten, zoals hiervoor genoemd, kunt u te allen tijde een klacht indienen of een verzoek om informatie doen aan de Functionaris Gegevensbescherming van MC Kinderwens wanneer uw een klacht heeft over de omgang met uw gegevens of vragen heeft over deze privacyverklaring en hoe MC Kinderwens omgaat met uw gegevens. U vindt de contactgegevens van de FG onder nummer 16.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover vindt u op de website van de Autoriteit.

12. Datalekken

MC Kinderwens heeft actief beleid op het gebied van het signaleren en opvolgen van eventuele datalekken en beveiligingsincidenten. 

Als onderdeel van het informatiebeveiligingsbeleid is er een protocol ingesteld om tijdig opvolging te kunnen geven aan signalen van mogelijke datalekken en beveiligingsincidenten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de veiligheid en bescherming van persoonsgegevens zo veel als mogelijk wordt gegarandeerd en dat betrokken partijen op tijd op de hoogte worden gesteld. 

Natuurlijk stelt MC Kinderwens alles in het werk om datalekken en andere beveiligingsincidenten te voorkomen en heeft daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

13. Beveiliging

Als onderdeel van de passende technische en organisatorische maatregelen heeft MC Kinderwens principes en richtlijnen geformuleerd en verschillende beschermingsniveaus afgesproken om informatie en persoonsgegevens te beschermen. Zo worden systemen van MC Kinderwens zodanig ingericht dat er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Het uitgangspunt hierbij is dat processen, systemen en eventuele betrokken derde partijen zoveel mogelijk de veiligheid en integriteit van gegevens waarborgen, waaronder ook uw persoonsgegevens.

Als derde partijen persoonsgegevens voor MC Kinderwens verwerken, dan maakt MC Kinderwens met deze partijen op basis van een zogenaamde verwerkersovereenkomst afspraken over de beveiliging van uw gegevens.

14. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje, dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Meer informatie over de cookies kunt u vinden op onze website bij het onderdeel ‘Gebruikersvoorwaarden en Cookiebeleid’.

15. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan in de loop van tijd wijzigen. Op het moment dat de doeleinden van het verwerken van uw persoonsgegevens wijzigen, zal MC Kinderwens u daarvan op de hoogte brengen en indien nodig om toestemming vragen. Indien andere onderdelen van deze privacyverklaring zijn gewijzigd, dan wordt u op deze website of persoonlijk daarover geïnformeerd.

16. Algemene contactgegevens en gegevens Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Medisch Centrum Kinderwens Leiderdorp

Simon Smitweg 16
2353 GA Leiderdorp

Telefoon: +31 71 581 23 00
E-mail: info[at]mckinderwens.nl

Contactgegevens FG:

Medisch Centrum Kinderwens Leiderdorp
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Simon Smitweg 16
2353 GA Leiderdorp
E-mail: fg[at]mckinderwens.nl

Huidige versie: MCK18112020

Verdere onderwerpen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn

hPopulaire onderwerpen

Juridisch Situatie

Behandeling