Hvis du har spørgsmål, så kontakt os!

Åbningstider:
Man: 09:00 - 15:00
Tir: Efter aftale
Ons: 11:00 - 17:30
Tor: 09:00 - 15:00
Fre: After aftale

Kontakt os:
☎ +45 59 44 13 01

Vi glæder os til at høre fra dig!

Serviceydelser

Vi vil gerne have, at du føler dig velkommen, så snart du træder ind af døren på klinikken. Derfor vil du altid møde et fast team af specialister; en læge, en sygeplejerske/jordemoder, og en sekretær, som vil følge dig gennem hele forløbet. Vi ved også, at ventetid er den sværeste faktor. Derfor har vi ingen ventetid på behandlinger, vi har lange åbningstider og åbent 365 dage om året. Klinikken ligger desuden centralt i København, tæt på busser og metro. Kommer du i bil, tilbyder vi gratis parkering. Vil du vide mere! Så se vores samling af links, bøger, personlige historier på hjemmesiden, og følg os på Facebook.

Fertilitetsklinikker, som vi samarbejder med - specielt med henblik på ægdonation:

AVA-Peter Instituto Bernabeu, ES Instituto Marquès, ES

Vores Serviceydelser

<span class="tracking_tn">+45 59 44 13 01

Telefontid

Man: 09:00 - 15:00
Tir: Efter aftale
Ons: 11:00 - 17:30
Tor: 09:00 - 15:00
Fre: Efter aftale

+45 59 44 13 01

 
Vis vej

Adresse

Gynækolog Charlotte Floridon
Ahlgade 51, 2
4300 Holbæk

Vis vej

 

    

  

Information til Norske patienter

Ciconia har gennem mange år haft et godt samarbejde med gynækologer fordelt over det meste af Norge. Overvejes behandling ved Ciconia, er man altid velkommen til en uforpligtende samtale. Det er også muligt, at ringe eller maile til os med relevante oplysninger.

Helsetilsynet i Norge har givet Ciconia det blå stempel ... uddrag af pressemelding fra Helsedepartementet 03.07.02: "Helsetilsynet har vurderet norske legers samarbejde med Ciconia i Danmark, og har givet ordningen det blå stempel.

Efter menstruationsstart kontaktes Ciconia og vi sender en behandlingsplan med recept på den medicin, som skal bruges under behandlingen.

Her finder I en liste over hoteller i området samt færger med rabatordninger.  Se hoteller og færger.

Samarbejder

Man kan se, hvilke gynækologer vi har samarbejde med på Norske gynækologer. Har du en anden gynækolog, som gerne vil foretage ultralydsskanningerne, er det helt i orden. Inden start på medicinen skal du ultralydsskannes for at sikre, at alt er i orden. Derudover står der på behandlingsplanen, hvornår man skal til næste skanning. Resultatet af skanningen faxes til os, og du får så besked om den videre plan. Når folliklerne er store nok, får du en ægløsnende sprøjte og to dage efter møder du/I på Ciconia til ægudhentning.

Det er vigtigt, at du/I kommer til Danmark dagen før ægudhentningen, da evt. forsinkelse på færgerne fra Norge kan betyde, at vi ikke når at hente æggene i rette tid. 2 til 3 dage efter ægudhentningen skal æggene lægges tilbage i livmoderen. Herefter kan du/I rejse hjem til Norge igen.

 

Hvilke Norske gynækologer vi har samarbejde med: 

Oversigtliste over gynækologer

Vi tilsender Jer en plan for forløbet. I bedes selv kontakte lægen med henblik på tidsbestillingde på gældende dage, og vi beder Jer venligst kontakte os, hvis der sker ændringer eller forskydninger i forhold til den tidsplan, vi har tilsendt Jer. Hvis I ønsker at konsultere én af ovenstående læger, bedes I venligst give os besked, når I har bestilt tiden hos lægen til scanningen på 21. cyklusdag. Der vil muligvis blive opkrævet et beløb for scanningen hos gynækolo

Reduceret egenandel ved IVF

Arbeids- og velferdsdirektoratet (tidligere Rikstrygdeverket) har utført kvalitetsundersøkelser på legemiddelområdet som blant annet viser at det er ulik praksis og forståelse av dagens rundskriv for infertilitetsbehandling. Tilbakemeldinger fra legemiddelkontorer tyder på at årsaken til dette er at rundskrivet tolkes forskjellig. Ved innføring av bidragsordning for infertilitetsbehandling kom HOD med et brev som anga hvordan dette regleverket skulle praktiseres. For å oppnå lik praksis på dette området ønsker direktoratet å klargjøre dagens rundskriv, i henhold til innholdet i brevet fra HOD. Direktoratet har i tillegg hatt møte med overlege Tom G. Tanbo, Infertilitetsklinikken ved Rikshospitalet, for å sikre at vår tolkning er i tråd med dagens medisinske praksis. Direktoratet sendte tilslutt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet med vår tolkning av regelverket i tillegg til noen spørsmål som vi ønsket at departementet skulle ta stilling til.

På bakgrunn av direktoratets tolkning og departementets svar ønsker vi å videreformidle de avklaringene som er gjort, i tillegg til at det vil bli publisert en ny rundskrivstekst. Fra fredag 22. september -06 (dato for publisering av ny rundskrivstekst) skal følgende tolkning legges til grunn for behandling av søknader om dekning av utgifter til infertilitetsbehandling etter bidragsordningen § 5-22:

 • Ved søknad om bidrag for hormonpreparater (indikasjon har ingen betydning) brukt ved infertilitetsbehandling kan ikke den ordinære bidragsordningen for legemidler benyttes (egenandel 1600 kr). Pasienten skal selv dekke utgifter til hormonpreparater for inntil kr 15 000 per barn.
 • Inkludert i egenandelen på 15 000 kr er:
  • Hormonpreparater brukt i forbindelse med hormonstimulering hvor befruktning kan skje på vanlig måte, dekning er ikke begrenset av antall forsøk. 
  • Hormonpreparater brukt i forbindelse med inseminasjon (AID/AIH metoden), dekning er ikke begrenset av antall forsøk
  • Hormonpreparater brukt i forbindelse med IVF eller ICSI, dekning er begrenset til inntil tre forsøk per barn.

Eksempel: Kvinne, leverer kvitteringer for hormonpreparater på til sammen 20 000 kroner etter tre hormonstimulerings forsøk (hvor befruktning er forsøkt ved samleie), to forsøk med inseminasjon og ett forsøk med IVF. Legemiddelkontoret fatter vedtak om refusjon av 5000 kroner av kvinnens utgifter, i tillegg kan kvinnen levere kvitteringer for hormonpreparater hvis det skulle være nødvendig med ytterligere to nye forsøk IVF og får full refusjon for disse utgiftene. Utgiftene kvinnen har hatt før IVF er påbegynt legges til grunn for beregning av egenandelen på 15 000 kroner, men det telles ikke antall forsøk før kvinnen har påbegynt IVF behandling.

 • Det er kun hormonpreparater som omfattes av ordningen. Ved søknad om bidrag for andre preparater brukt ved infertilitetsbehandling (i dag får vi bl.a søknader om acetylsalisylsyre og metformin som ikke er hormonpreparater) skal den ordinære bidragsordningen for legemidler benyttes (egenandel 1600 kr).
 • Det er kun metoder som er godkjent etter bioteknologiloven § 2-19 jf. § 2-1 og som det er fastsatt polikliniske takster for som omfattes av ordningen. I praksis vil det si metodene AIH/AID (inseminasjon), IVF (prøverørsbefruktning) og ICSI (mikroinjeksjon). I tillegg faller hormonstimulering med befruktning ved samleie innenfor ordningen. Dette innebærer at det ikke ytes bidrag til legemidler dersom behandling foregår i utlandet og det benyttes metoder som ikke er godkjent i hht bioteknologiloven. For eksempel eggdonasjon.
 • I henhold til bioteknologiloven § 2-2 kan assistert befruktning bare utføres på kvinne som er gift eller som er samboer med en mann i ekteskapslignende forhold. Det er i Norge ikke adgang til å tilby behandling til enslige kvinner eller kvinner som lever i partnerskap/samboerforhold med en av samme kjønn. Dette innebærer at det ikke ytes bidrag til legemidler dersom kravet til samlivsform i bioteknologiloven § 2-2 ikke er oppfylt.
 • Når det gjelder foreldelsesfrist for fremsetting av krav skal ftrl. § 22-13 legges til grunn. Det betyr at krav om ytelser som utbetales som engangsbeløp (jf. § 22-10 a)) må settes fram innen 6 måneder etter at kravet tidligst kunne ha vært satt fram. Det har ikke oppstått et krav overfor folketrygden før en har nådd egenandelstaket på 15 000 kroner. Foreldelsesfristen på 6 måneder for et krav begynner å løpe fra den dag utgiften er påført, etter nådde 15 000 kroner.

Følgende rundskrivstekst vil bli lagt ut på rettskildene fredag 22.september:

 • Medlemmet må betale en egenandel på 15 000 kroner for legemidler (hormonpreparater) som brukes spesifikt til behandling av infertilitet. Det er en forutsetning for innvilgelse av bidrag til infertilitetsbehandling av vilkårene i bioteknologiloven er oppfylt. Ordningen omfatter både kvinner og menn. Utgifter til sprøyter og kanyler regnes som en del av utgiftene til infertilitetsbehandlingen. Disse utgiftene kan således også legges til grunn ved oppsummering av egenandelen og i grunnlaget for beregning av bidrag. Det overskytende beløp dekkes fullt ut av folketrygden.
 • Infertilitetsbehandling innebefatter følgende behandlinger: befruktning utenfor kroppen (IVF, ICSI), inseminasjon (AIH/AID) og hormonstimulering hvor befruktning skjer på vanlig måte.
 • Dekningen av legemidler ved IVF og ICSI er begrenset til inntil 3 forsøk per barn. Det må fremgå av legeattest hvilket forsøk i rekken det dreier seg om. Ett forsøk defineres som en teknisk fullført behandling med uthenting av egg og tilbakesetting av befruktede egg i kvinnens livmor. Ved egguttak vil flere egg kunne bli befruktet, og egg vil kunne frysesInnsetting av lagrede befruktede egg, fra samme egguttak, blir ikke å anse som et nytt forsøk.
 • Legemidlene må være kjøpt i Norge, men det er ikke av betydning om forsøkene skjer i offentlig eller privat sykehus eller om behandlingen skjer i utlandet.
 • Brukeren leverer kvitteringer og legeerklæring til stønadsseksjonen i NAV Helsetjenesteforvaltningen i regionen som refunderer utgiftene.
 • Dersom ikke markedsførte legemidler inngår i behandlingsopplegget må lege søke på vegne av brukeren om dekning av disse utgiftene. Søknaden sendes til stønadsseksjonen i NAV Helsetjenesteforvaltningen i regionen, som skal innhente uttalelse fra farmasøyt før vedtak fattes. Det kan ytes bidrag dersom det foreligger særlige grunner. Særlige grunner foreligger når markedsførte preparater har vært forsøkt, uten at ønsket effekt er oppnådd, eller dersom behandlingen har gitt uønskede bivirkninger.

Krav om bidrag til utgifter ved infertilitetsbehandling må settes fram innen 6 måneder etter at kravet tidligst kunne ha vært satt fram, jf. ftrl. §22-13.